Rola i znaczenie biegłych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)

mec. Małgorzata Stręciwilk – pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych WPiA UMCS w Lublinie, radca prawny

Korzystanie z biegłego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą to rzadkość. Z czego to wynika? Czy sprawy trafiające przed KIO nie mają charakteru specjalistycznego i wszystko dla prawników orzekających w Izbie jest oczywiste? Czy może regulacje ustawowe w tym zakresie są niewystarczające? A może strony postępowania odwoławczego nie są zainteresowane powołaniem biegłego?

Wydaje się, że przepisy nowego PZP, doprecyzowujące procedurę powoływania biegłego, są na tyle szczegółowe, że korzystanie z biegłych nie powinno stanowić tu problemu. Nowe przepisy to jednakowoż również nowe wyzwanie dla uczestników procesu odwoławczego co do sposobu złożenia formalnego wniosku o powołanie biegłego.

Co trzeba jeszcze zrobić, aby w sprawach technicznych biegły przed KIO był częściej wykorzystywany? Postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania podczas nadchodzącej Konferencji.